Algemene Voorwaarden1. Meester Tummers B.V. is een onderneming die tot doel heeft een bedrijf te voeren op het gebied van de rechtspraktijk door middel van advisering en interim-management aan opdrachtgevers. Meester Tummers B.V. is gevestigd te Oss.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Meester Tummers B.V. aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. Deze voorwaarden gelden ten aanzien van alle werknemers van Meester Tummers B.V. en elke persoon betrokken bij de uitvoering van de opdracht en op wie in verband daarmee een aansprakelijkheid zou kunnen rusten.

3. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Meester Tummers B.V., ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

4. Iedere aansprakelijkheid van Meester Tummers B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door Meester Tummers B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.

5. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ter hoogte van de factuur die door Meester Tummers B.V. in rekening is gebracht met een maximum van € 10.000.

6. De keuze van door Meester Tummers B.V. in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Meester Tummers B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
De opdrachtgever machtigt Meester Tummers B.V. eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

7. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

8. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Meester Tummers B.V. voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Meester Tummers B.V. gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al degenen die namens Meester Tummers B.V. bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

9. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met (reis-)kosten en omzetbelasting verschuldigd. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
In principe eens per maand.

10. Betaling van declaraties van Meester Tummers B.V. dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Alleen betaling door overmaking op de ten name van de Meester Tummers B.V. gestelde bank- of girorekening dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt. Indien Meester Tummers B.V. invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering - met een minimum van 5 % van het openstaande saldo - ten laste van de cliënt.

11. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Meester Tummers B.V. is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

12. Deze algemene voorwaarden kunnen ook worden geraadpleegd op www.meestertummers.nl Meester Tummers B.V. heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen. Oss, 27 april 2018